Eukkorastit 2013, day 2 (11/05/2013) Eukkorastit 2013, day 2 (11/05/2013)